Văn bản hiệp hội

 QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA “ TẠP CHÍ IN VÀ TRUYỀN THÔNG ”

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA “ TẠP CHÍ IN VÀ TRUYỀN THÔNG ”

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA “ TẠP CHÍ IN VÀ TRUYỀN THÔNG ”
Xem thêm

Quy chế quản lý tài chính của Hiệp hội in Việt Nam

Quy chế quản lý tài chính của Hiệp hội in Việt Nam

Quy chế quản lý tài chính của Hiệp hội in Việt Nam
Xem thêm

Quy chế khen thưởng và kỷ luật của Hiệp hội In Việt Nam

Quy chế khen thưởng và kỷ luật của Hiệp hội In Việt Nam

Quy chế khen thưởng và kỷ luật của Hiệp hội In Việt Nam
Xem thêm

Quy chế hoạt động của văn phòng

Quy chế hoạt động của văn phòng

Quy chế hoạt động của văn phòng
Xem thêm

Quy chế hoạt động của ban tổ chức - kỷ luật - khen thưởng

Quy chế hoạt động của ban tổ chức - kỷ luật - khen thưởng

Quy chế hoạt động của ban tổ chức - kỷ luật - khen thưởng
Xem thêm

DANH SÁCH HỘI VIÊN